0
Menu
Top Educational Institution

موسسه آموزشی برتر


موسسه آموزش علوم دندانپزشکی دانش افزا در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های بالقوه زیر:

  1. دانش بنیان بودن و حضور در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2. استفاده از اساتید مجرب وشاخص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در امر آموزشی دوره های علمی و عملی
  3. استفاده از فضاهای آموزشی پیشرفته و استاندارد جهت برگزاری دوره ها
  4. ارائه گواهینامه () به فراگیران با لگوی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  5. همکاری مستمر با وزارت بهداشت در زمینه ارتقاء دانش و مهارت دندانپزشکان کشور
  6. برگزاری همایش های ویژه علمی و دانش¬افزائی

جایگاه واقعی خود را در کشور به عنوان "موسسه آموزشی برتر" در همه زمینه ها به دست آورد.

0%